Elk project vraagt natuurlijk zijn eigen aanpak, maar de specifieke bouwprojecten die ons bureau de laatste 15-35 jaar heeft uitgevoerd, hebben wel een aantal karakteristieken die in sterke mate samenhangen met het hergebruik van bestaande (monumentale) gebouwen.

Wij staan voor sobere en doelmatige restauraties. Onze oplossingen zijn gericht om een harmonie te bewerkstelligen tussen oud en nieuw, door zorgvuldig  maar met eigentijdse detaillering en middelen aan te sluiten bij de bestaande architectuur. Slechts op strikt functionele (gebruiks)gronden wordt ingegrepen  in de monumenten.

Via een grote variëteit aan dergelijke respectabele oplossingen, hebben wij als bureau ook de naam (en ondersteuning) naar Monumentenzorg opgebouwd dat functioneel noodzakelijke ingrepen in monumenten soms toegestaan kunnen worden.

Het evenwicht tussen de technische, esthetische en functionele wensen is in onze projecten steeds “leidend” , met het gebouw als uitgangspunt: de functies de vorm laten volgen, oftewel functies op een “logische” en goede plaats te realiseren. Dit kan ook betekenen dat, als er al een functie vooraf is vastgelegd, er knelpunten kunnen komen in bestaande gebouwen. In bestaande gebouwen kan veel, maar niet alles. Daarom moet de functie de vorm volgen en kan het gebeuren dat additionele nieuwbouw voor het realiseren van die functies de beste oplossing is (bv. ondergrondse gymzalen). Een combinatie van oudbouw met nieuwbouw kan dan de ideale oplossing bieden om eventuele knelpunten in het programma voor de oudbouw op te lossen. Daar waar oudbouw en nieuwbouw te combineren zijn moet een optimale invulling van het programma realiseerbaar zijn.

Bij vele gebouwen is een financiële, functionele en esthetische afweging in een vroeg stadium van groot belang. Veel van onze opdrachten zijn tot stand gekomen via zgn. “haalbaarheidsonderzoeken”; een vóór fase van het Voorlopig Ontwerp, met gedetailleerde financiële onderbouwing en opnames. Dit bleek vaak noodzaak voor opdrachtgevers om tot een definitief besluit te komen. De uitgevoerde werken hebben wij (mits het Programma van Eisen niet veranderde) met de begrotingscijfers van de vóór fase altijd binnen een marge van ± 5% waar kunnen maken.

 

Rol van de architect

Als werkwijze hanteert het bureau de filosofie dat de architect als vertrouwensman van de opdrachtgever fungeert. Dit houdt in dat hij persoonlijk en intensief het hele bouwproces leidt ‘van voorlopig ontwerp tot en met de uitvoering, van hoofdlijn tot detail’, zijn kennis en expertise van kostenbewaking (begrotingen, bestekken) hiervoor inzet ,en de verantwoordelijkheid draagt voor de hoofdorganisatie en integratie van de installaties’. In bijzondere gecompliceerde situaties werken wij samen met een constructeur en installatieadviseurs( van Rossum, AVW en Jan Maarten Kops). Maar ook in die situatie behouden wij initiatief en bepalen de hoofdlijn. Ook werken wij regelmatig samen met andere architecten of architectenbureaus ( Hans Kuiper, ReA architectuur).

Qua architectuur en detaillering spreken de foto’s van onze werken hun eigen taal.

 

Projecten van de sloop gered

Het Entrepotdok, de Oranje Nassaukazerne, de Graansilo’s, Pakhuis de Zwijger, enkele Cuypers kerken en het Olympisch Stadion (allen in Amsterdam) waren bijvoorbeeld gebouwen die op de nominatie stonden voor sloop.

Door in een “voorfase”-haalbaarheidsonderzoek te doen:

  1. een goede bouwkundige opname en analyse te maken;
  2. de karakteristieke mogelijkheden en beperkingen van de gebouwen grondig te analyseren;
  3. en “passende” functies te vinden die op juiste wijze economisch en ruimtelijk gebruik maken van de gebouwen, is het steeds mogelijk gebleken de gebouwen te behouden. Deze vroegtijdige onderzoeken waren ook een houvast om in een zeer vroeg stadium een financiële toets en verantwoording vast te leggen.

Deze werkwijze, ook toegepast bij een meer reguliere opdrachtsituatie zoals bij het ‘vernieuwd’ gebruik van monumentale kantoorgebouwen (bv. bij de Droogbak Amsterdam), geeft goede handvaten voor analyse en gebruik van de karakteristieke kwaliteiten van de gebouwen en ruimten.

Onze projecten/ontwerpen spreken voor zich; de affiniteit met de historische context, de details en inpassingen op grote en kleine schaal, en m.n. het vinden van nieuwe bestemmingen voor gebouwen zodat ze weer een levend deel van de stad en de omgeving worden. Alle projecten op de site, bedoeld om onze ideeën en werkwijze te ondersteunen, zijn tot stand gekomen in een context van inspraak, samenwerking met buurten/gebruikers, omwonenden en uiteraard de opdrachtgevers.